Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A DEPOCHEM KFT. HELYISÉGEIBEN ELHELYEZETT KAMERÁK VONATKOZÁSÁBAN

(Előzetes tájékoztatáshoz való jog érvényesülése)

 

Adatkezelő: DEPOCHEM Kft. (székhelye: 1097 Budapest, Kén utca 8/A., cégjegyzékszáma: 01-09-713680, a továbbiakban: Adatkezelő)

Érintett: DEPOCHEM Kft. székhelyére belépő harmadik személyek (szerződéses partnerek, ügyfelek, egyéb személyek, munkavállalók)

 

Az Infotv. 14. § a) pontjában, valamint a GDPR rendelet 13. cikke alapján ezúton tájékoztatom Önt, mint érintettet az Adatkezelő helyiségeiben elhelyezett kamerákkal kapcsolatosan:

 

Az adatkezelő /képviselője/ megnevezése és elérhetőségei:

Név: DEPOCHEM Kft.

E-mail: ugyvezeto@depochem.hu

Székhely/levelezési cím: 1097 Budapest, Kén utca 8/A.

Képviseli: Benyó Balázs ügyvezető

Elérhetősége: ugyvezeto@depochem.hu

Tel.:+ 06-1-455-1070

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetőségei (amennyiben van):

A képfelvételeket Adatkezelő továbbíthatja az alábbi adatfeldolgozó részére.

Adatfeldolgozónak minősül:

 

Multitron Kft.

1036 Budapest, Lajos utca 113. 10. em. 53. ajtó

E-mail: info@multitron.hu

Tel.: +36-30-261-6098

 

 

Személyes adatok köre:

–       az érintett képmása (képfelvétel),

–       és valamennyi a kamerafelvételen látható, az érintettel összefüggésben hozható személyes adat.

 

Adatkezelés célja:

 

–  az Adatkezelő székhelyének, valamint az üzemeltetésében lévő további helyiségek, területén tartózkodó személyek életének, testi épségének, személyi szabadságának védelme, illetve vagyonvédelme

–  valamint az Adatkezelő székhelyén, telephelyén, valamint az üzemeltetésében lévő további helyiségek, területén tartózkodó személyek, továbbá az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő székhelyén, valamint az üzemeltetésében lévő további helyiségekben lévők tulajdonában, vagy használatában álló vagyontárgyak;

–  valamint az üzleti titkok és személyes adatok (a székhelyen található számítógépeken található adatok, papír alapú dokumentumokon található üzleti titkok);

–   személy- és vagyonvédelem érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, a jogsértések bizonyítása, érdekében szükséges, valamint a közönség számára nyilvános magánterületének védelme,

–  panaszok kivizsgálása.

 

Az adatkezelés jogalapja:

 

Az érintett hozzájárulása

Munkavállalók vonatkozásában: adatkezelő jogos érdeke

A kezelt személyes adatok forrása:

 

Kamerákkal történő felvételek készítése útján

A személyes adatok tárolásának időtartama:

3 (három) munkanap

Határozott időtartam esetén, lejárat ideje:

A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama, ezen időtartam meghatározásának szempontjai:

Időtartam: 3 (három) munkanap

Az időtartam meghatározásának szempontjai: Az Szvtv. rendelkezései

 

Adattovábbítás (akár harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére) történik-e, ha igen akkor címzettek köre

 

Nem történik adattovábbítás

 

Jogi kötelezettség teljesítése, mint jogalap fennáll-e:

Nem

A fennálló jogi kötelezettség megnevezése:

Szerződéses kötelezettség teljesítése, mint jogalap fennáll-e:

Nem

A szerződéses kötelezettség megnevezése:

Jogos érdekű adatkezelés fennáll-e:

Nem

Jogos érdek megnevezése:

Az adatkezelés körülményeivel összefüggő további érdemi tények:

 

 

– A Kamerahasználatról szóló szabályzat elérhető  www.depochem.hu weboldalon, valamint Adatkezelő székhelyén és az üzemeltetésében lévő helyiségeiben. A Kamerahasználatról szóló szabályzat tartalmazza az elhelyezett kamerák pontos helyét, a használat célját és a látószöget.

Profilalkotás ténye (amennyiben van):

Az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményei, azok hatásai és az azok kezelésére tett intézkedéseket

 

 

 

 

 

 

–        

 

 

 

A személyes adatok megismerésére jogosultak köre

–       Ügyvezető(k)

–       Telephelyvezető

 

Adatbiztonsági intézkedések

–       A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitorok úgy kerülnek elhelyezésre, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat az Adatkezelő, mint a kamerarendszer üzemeltetője személyén kívül más személy ne láthassa.

–       A tárolt kamerafelvételek visszanézése kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából történhet. A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevőegységen kívül más eszközzel felvételt készíteni nem lehet.

A kamerafelvételek tárolása a telep helyi rögzítő szerverén történik.

–       A tárolt kamerafelvételekhez történő hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet (jelszóval), hogy az Adatkezelő személye azonosítható legyen. A tárolt kamerafelvételek visszanézését és a kamerafelvételekről készített mentést dokumentálni kell. A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt kamerafelvételekhez történő hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni.

–       Az érintett személyes adatok megismerhetősége szigorúan azon munkavállalók számára lehetséges, akiknek munkájuk elvégzéséhez a személyes adatokra szükségük van. Az említett munkavállalókon kívül adott esetben hozzáférhet az adatokhoz nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, ügyészség, bíróság, nemzetbiztonsági szolgálatok, illetve nemzetközi jogsegély keretében külföldi hatóság. A felvételeket csak a megjelölt hatóságoknak lehet kiadni.

 

 

Adatkezelőként tájékoztatom, hogy Ön, mint érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában:

 

 1. a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),

 

 1. b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),

 

 1. c) kérelmére, illetve a szabályzatban, jogszabályban meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),

 

 1. d) kérelmére, illetve a szabályzatban, jogszabályban meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),

 

 1. e) kérelmére, illetve a szabályzatban, jogszabályban meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje (törléshez való jog).

 

 

A fentiekben megjelölt jogainak érvényesítését az alábbi elérhetőségeken kezdeményezheti:

 

személyesen: 1097 Budapest, Kén utca 8/A. szám alatt  előzetesen egyeztetett időpont alapján

 

postai úton: 1097 Budapest, Kén utca 8/A. címre címzett levél útján

 

Adatkezelőként tájékoztatom továbbá, hogy Önt, mint érintettet megilleti a jogorvoslathoz való jog, melyet az alábbiak szerint tud gyakorolni:

 

Felügyeleti Hatóságnál történő panasztételhez való jog:

 

Tájékoztatjuk, hogy panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím:1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu

 

Bírósági jogorvoslathoz való jog:

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a polgári peres eljárásról szóló 2016. évi CXXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján minden érintett magánszemélynek joga van peres eljárást kezdeményezni, melyet az érintett – választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthat meg.

 

Amennyiben kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 1097 Budapest, Kén utca 8/A. számalatti címre szíveskedjen megküldeni. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 25 (huszonöt) napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

 

Kelt: Budapest, 2024. április …

 

 

 

………………………………

Benyó Balázs  ügyvezető

DEPOCHEM Kft.

Adatkezelő

 

A DEPOCHEM Kft. 

KAMERA SZABÁLYZATA

Kamera szabályzat

a DEPOCHEM Kft. (székhelye: 1097 Budapest, Kén utca 8/A., cégjegyzékszáma:01-09-713680, a továbbiakban: Adatkezelő vagy Társaság)

üzemeltetésében lévő térfigyelőrendszerhez (a továbbiakban: Kamera) fűződő adatkezelésről (a továbbiakban: Szabályzat)

 1. Adatkezelő:

Cégnév: DEPOCHEM RAKTÁRBÁZIS Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: DEPOCHEM Kft.

Székhelye: 1097 Budapest, Kén utca 8/A.

Adószáma: 12229235-2-43

Honlap: www.depochem.hu

E-mail: ugyvezeto@depochem.hu

Képviseli: Benyó Balázs ügyvezető

E-mail: ugyvezeto@depochem.hu

 1. Adatfeldolgozó:

Cégnév: Multitron Kft.

Székhelye: 1036 Budapest, Lajos utca 113. 10. em. 53. ajtó

Adószáma: 11995247-2-41

Honlap: www.multitron.hu

E-mail: info@multitron.hu

Képviseli: Németh Viktor Zoltán ügyvezető

Adatfeldolgozási tevékenység: a kamerák telepítése, üzemeltetése

 1. A kezelt adatok köre

 

Adatkezelő székhelyén, valamint az üzemeltetésében lévő további helyiségekben a mozgás megfigyelése elektronikus térfigyelőrendszerrel (továbbiakban: Kamera) történik, mely során személyes adatokat kezelése történik.

Adatkezelő elektronikus megfigyelőrendszert kizárólag a saját tulajdonában, illetve a használatában, kezelésében álló épületrészek, helyiségek és területek, illetőleg az ott történt események megfigyelésére alkalmazhat, közterület megfigyelésére nem. A kamera látószöge a céljával összhangban álló területre irányul.

Kezelt személyes adatok köre:

 • képfelvételek;
 • és valamennyi a kamerafelvételen látható, az érintettel összefüggésben hozható személyes adat.

A Kamerák hangot nem rögzítenek.

A szükségesség és arányosság, célhoz kötöttség, adattakarékosság elvének figyelembevételével a Kamerák a jelen Szabályzat 1. számú mellékletében megjelölt helyeken kerülnek kihelyezésre.

 1. Érintettek

 

Valamennyi, az Adatkezelő székhelyére, valamint az üzemeltetésében lévő további helyiségekbe belépő személy:

 1. munkavállalók,
 2. szerződéses partnerek,
 3. ügyfelek,
 4. egyéb harmadik személyek.

 1. Az adatkezelés célja

 

A megfigyelés és a képfelvételek rögzítésének a célja:

 • az Adatkezelő székhelyének, valamint az üzemeltetésében lévő további helyiségek, telephelyek területén tartózkodó személyek életének, testi épségének, személyi szabadságának védelme,
 • valamint az Adatkezelő székhelyén, valamint az üzemeltetésében lévő további helyiségek, telephelyek területén tartózkodó személyek, továbbá az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő székhelyén, valamint az üzemeltetésében lévő további helyiségekben lévők tulajdonában, vagy használatában álló vagyontárgyak;
 • valamint az üzleti titkok és személyes adatok (a székhelyen található számítógépeken található adatok, papír alapú dokumentumokon található üzleti titkok);
 • személy- és vagyonvédelem érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, a jogsértések bizonyítása, érdekében szükséges, valamint a közönség számára nyilvános magánterületének védelme,
 • panaszok kivizsgálása.

Ennek keretében további cél a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése továbbá, hogy – szükség esetén – ezekkel összefüggésben bizonyítékként kerüljenek bírósági vagy más hatósági eljárás keretében felhasználásra.

 1. Az adatkezelés jogalapja, alapelvek, kamerák működése, elhelyezkedése

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

 

 1. aa) Munkavállalók esetében

 

Adatkezelő az adatkezelést Adatkezelő jogos érdeke alapján végzi munkavállalói, mint érintettek esetében.

Adatkezelő – a jogos érdek, mint jogalap vonatkozásában – az érdekmérlegelési tesztet elvégezte, és az alábbiakat állapította meg:

 • az érintett jogai: személyiségi jogainak védelme (képmás)
 • jogos érdek: az adatkezelés céljánál részletezett személy- és vagyonvédelem

Adatkezelő az érdekmérlegelési teszt alkalmazása során megállapította, hogy Adatkezelő jogos érdeke arányosan korlátozza a harmadik személyek (munkavállalók, ügyfelek, szerződéses partnerek) személyes adatok védelméhez való jogát, magánszféráját (képmáshoz való jogát).

 1. ab) Szerződéses partnerek, ügyfelek, egyéb – Adatkezelő területére belépő – harmadik személyek

Adatkezelő az adatkezelést az érintett hozzájárulása alapján végzi a szerződéses partnerek, ügyfelek, egyéb – Adatkezelő területére belépő – harmadik személyek, mint érintettek esetében.  Adatkezelő táblák formájában tájékoztatja az ügyfeleket, szerződéses partnereket és egyéb – Adatkezelő székhelyére és az üzemeltetésében lévő területre belépő – személyeket. Az érintett hozzájárulása ráutaló magatartással is megadható, különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a magánterület közönség számára nyilvános részén az Szvtv. 28. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően elhelyezett ismertetés ellenére a területre bemegy.

Adatkezelő – a hatályos Infotv. alapján – mindekor figyelemmel van a célhoz kötöttség és a szükségesség, valamint az adattakarékosság elvére. Ezen alapelvek alapján személyes adat kizárólag meghatározott célból kezelhető, és kizárólag olyan személyes adatok kezelhetőek, amelyek ezen meghatározott cél eléréséhez elengedhetetlenek és alkalmasak, valamint azok csak a cél megvalósulásához szükséges ideig kezelhetőek.

Mt. rendelkezéseivel, összhangban a munkáltatói ellenőrzés munkavállalók esetén akkor tekinthető jogszerűek, ha az a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges.

 1. Kamerák működése, elhelyezkedése

A kamerarendszert az Adatkezelő működteti. A felvételekhez kizárólag Adatkezelő és a rendszer üzemeltetője (Adatfeldolgozó) férhet hozzá, azokat csak a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében, mellőzhetetlen esetben jogosult megismerni, és a felvételeket csak a bíróság, a rendőrség vagy más hatóság részére továbbíthatja.

A kamerák és a rögzítő berendezések analóg rendszerrel működnek. 

Nem készíthető képfelvétel olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen öltözőben, mosdóban, illemhelyen, zuhanyzóban, stb., továbbá nem helyezhető el kamera olyan helyiségben sem, amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából került kijelölésre.

 

A kamerák pontos elhelyezkedését/helyzetét, látószögét a jelen Szabályzat 1. számú melléklete (leírás a Kamerák elhelyezkedéséről) és 2. számú melléklete (alaprajz a Kamerák elhelyezkedéséről) tartalmazza.

 

 1. Az adatkezelés helye és időtartama

 

A képfelvételeket az Adatkezelő, a székhelyén levő lezárt központi felvevőegységen 3 (három) munkanapig tárolja. E határidő lejártát követően a fel nem használt felvételeket Adatkezelő haladéktalanul törli akként, hogy azok többé ne legyenek felhasználhatóak.

A digitálisan rögzített felvételeket külső hálózatokon keresztül nem lehet elérni, azokról mentés vagy másolat kizárólag a hatályos jogszabályokban meghatározott esetben készíthető.

 1. Az adatkezelő személy(ek) (aki(k) a felvételek visszanézésére is jogosult(ak))

 

A felvételek visszanézésekor Adatkezelő az Infotv. alapelveinek figyelembevételével jár el. A felvételek megtekintésére, ellenőrzésére kizárólag a jelen Szabályzat 3. számú mellékletében megjelölt személyek rendelkeznek jogosultsággal, vagyis a rögzített kamerafelvételekhez kizárólag a kamerarendszer üzemeltetője férhet hozzá.

A rögzített felvételeket az adatkezelő adatvédelemre vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően kezeli, azokat harmadik fél részére csak törvényben meghatározott esetben adja át.

 

 1. Adatbiztonsági intézkedések

 

 • A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitorok úgy kerülnek elhelyezésre, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat az Adatkezelő/Adatfeldolgozó, mint a kamerarendszer üzemeltetője személyén kívül más személy ne láthassa.
 • A tárolt kamerafelvételek visszanézése kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából történhet. A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevőegységen kívül más eszközzel felvételt készíteni nem lehet.
 • A tárolt kamerafelvételekhez történő hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet (jelszóval), hogy az Adatkezelő/Adatfeldolgozó személye azonosítható legyen. A tárolt kamerafelvételek visszanézését és a kamerafelvételekről készített mentést dokumentálni kell. A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt kamerafelvételekhez történő hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni.
 • Az érintett személyes adatok megismerhetősége szigorúan azon munkavállalók számára lehetséges, akiknek munkájuk elvégzéséhez a személyes adatokra szükségük van. Az említett munkavállalókon kívül adott esetben hozzáférhet az adatokhoz nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, ügyészség, bíróság, nemzetbiztonsági szolgálatok, illetve nemzetközi jogsegély keretében külföldi hatóság. A felvételeket csak a megjelölt hatóságoknak lehet kiadni.

 • Az érintettek jogai

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában:

 1. a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),

 1. b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),

 1. c) kérelmére, illetve a szabályzatban, jogszabályban meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),

 1. d) kérelmére, illetve a szabályzatban, jogszabályban meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),

 1. e) kérelmére, illetve a szabályzatban, jogszabályban meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje (törléshez való jog).

 

 • Előzetes tájékoztatáshoz való jog

Az előzetes tájékozódáshoz való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek megkezdését megelőzően vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően haladéktalanul az érintett rendelkezésére bocsátja:

 1. az Adatkezelőnek és – ha valamely adatkezelési műveletet adatfeldolgozó végez, az adatfeldolgozó – megnevezését és elérhetőségeit;
 2. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeit,
 3. tervezett adatkezelés célját;
 4. az érintettet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését.

A fentiekben foglaltakkal egyidejűleg, azzal azonos módon vagy az érintettnek címzetten az adatkezelő az érintett számára tájékoztatást nyújt

 1. a) az adatkezelés jogalapjáról,
 2. b) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamáról, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 3. c) a kezelt személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – köréről,
 4. d) a kezelt személyes adatok gyűjtésének forrásáról és
 5. e) az adatkezelés körülményeivel összefüggő minden további érdemi tényről.

A fentiekben foglaltak szerinti tájékoztatás teljesítését az elérni kívánt céllal arányosan az adatkezelő késleltetheti, a tájékoztatás tartalmát korlátozhatja, vagy a tájékoztatást mellőzheti, ha ezen intézkedése elengedhetetlenül szükséges:

 1. a) az általa vagy részvételével végzett vizsgálatok vagy eljárások – így különösen a büntetőeljárás – hatékony és eredményes lefolytatásának;

 1. b) a bűncselekmények hatékony és eredményes megelőzésének és felderítésének,

 1. c) a bűncselekmények elkövetőivel szemben alkalmazott büntetések és intézkedések végrehajtásának;

 1. d) a közbiztonság hatékony és eredményes védelmének;

 1. e) az állam külső és belső biztonsága hatékony és eredményes védelmének, így különösen a honvédelem és a nemzetbiztonság; vagy

 1. f) harmadik személyek alapvető jogai védelmének biztosításához.

(2)  Az érintett hozzáférési joga

 A hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében az érintettet kérelmére az adatkezelő tájékoztatja arról, hogy személyes adatait maga az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e. Ha az érintett személyes adatait az adatkezelő vagy a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli, az adatkezelő a jelen bekezdésben meghatározottakon túl az érintett rendelkezésére bocsátja az érintett általa és a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatait, és közli vele

 1. a) a kezelt személyes adatok forrásáról;
 2. b) az adatkezelés céljáról és jogalapjáról;
 3. c) a kezelt személyes adatok köréről;
 4. d) a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – köréről;
 5. e) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamáról, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 6. f) az érintettet az Infotv. alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetéséről;
 7. g) profilalkotás alkalmazásának esetén annak tényéről; és
 8. h) az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeiről, azok hatásairól és az azok kezelésére tett intézkedésekről.

 Az érintett hozzáféréshez való jogának érvényesítését az adatkezelő az elérni kívánt céllal arányosan korlátozhatja vagy megtagadhatja, ha ezen intézkedés elengedhetetlenül szükséges a jelen szabályzat 1/4 pontjában meghatározott valamely érdek biztosításához.

A jelen pontban foglaltak szerinti intézkedés alkalmazása esetén az adatkezelő írásban, haladéktalanul tájékoztatja az érintettet:

 1. a) a hozzáférés korlátozásának vagy megtagadásának tényéről, továbbá jogi és ténybeli indokairól, ha ezeknek az érintett rendelkezésére bocsátása az Infotv. 16. § (3) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott valamely érdek érvényesülését nem veszélyezteti, valamint
 2. b) az érintettet e törvény alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy az érintett a hozzáféréshez való jogát a Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

(3.) Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga

3.1. A helyesbítéshez való jog

A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő, ha az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat – különösen az érintett kérelmére – haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti (a továbbiakban együtt: helyesbítés).

Mentesül a fentiekben meghatározott kötelezettség alól az adatkezelő, ha

 1. a) a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az érintett sem bocsátja a rendelkezésére, vagy
 2. b) az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

Ha az adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokat helyesbíti, annak tényéről és a helyesbített személyes adatról tájékoztatja azt az adatkezelőt, amely részére a helyesbítéssel érintett személyes adatot továbbította.

3.2. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 A törléshez való jog érvényesítése érdekében az adatkezelő haladéktalanul törli az érintett személyes adatait, ha

 1. a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés
 2. aa) az Infotv. 4. §-ában rögzített alapelvekkel ellentétes,
 3. ab) célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,
 4. ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy
 5. ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,
 6. b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelése az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján alapul,
 7. c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
 8. d) az Infotv. 19. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.

(4) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő a fentiekben  meghatározott adatkezelési műveletekre korlátozza az adatkezelést,

 1. a) ha az érintett vitatja az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára,
 2. b) ha az Infotv. 20. § a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,
 3. c) ha az Infotv. 20. § a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig,
 4. d) ha az Infotv. 20. § a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de a 12. § (2) bekezdésében foglalt dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges, a 25/F. § (4) bekezdésben meghatározott időpontig.

Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

A jelen pont első bekezdésében meghatározott adatkezelési korlátozás megszüntetése esetén az adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.

(5) A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Ha az érintett kérelmét az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására az adatkezelő elutasítja, az érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatja

 1. a) az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint
 2. b) az érintettet e törvény alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja.

A jelen pont első bekezdés a) pontban foglaltak szerinti tájékoztatás teljesítését az adatkezelő az elérni kívánt céllal arányosan késleltetheti, a tájékoztatás tartalmát korlátozhatja vagy a tájékoztatást mellőzheti, ha ezen intézkedése elengedhetetlenül szükséges az Infotv. 16. § (3) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott valamely érdek biztosításához.

Ha az adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése szerint eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokat helyesbíti, törli vagy ezen adatok kezelését korlátozza, az adatkezelő ezen intézkedés tényéről és annak tartalmáról értesíti azon adatkezelőket és adatfeldolgozókat, amelyek részére az adatot ezen intézkedését megelőzően továbbította, annak érdekében, hogy azok a helyesbítést, törlést vagy az adatok kezelésének korlátozását a saját adatkezelésük tekintetében végrehajtsák.

(6) Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (érintett hozzájárulása a személyes adatok kezeléséhez) vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja (érintett kifejezett hozzájárulása az adatkezeléshez) szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog a jelen pont első bekezdése szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

A jelen pont első bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a GDPR 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

A jelen pont első bekezdésében pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

(7) A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében megvalósuló adatkezelése, illetve az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen (a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló adatkezelés) ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A jelen pont első bekezdésében említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

(8) Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A jelen pont első bekezdése nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 1. az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 2. meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 3. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

A jelen pont második bekezdés a) és c) pontban említett esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A jelen pont második bekezdésében említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a GDPR 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

 

 • Az érintettek jogorvoslati lehetőségei

 

 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog.

Jogainak érvényesítése érdekében az érintett

 

 

 1. a) a Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az adatkezelő az Infotv. 14. §-ban meghatározott jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint
 2. b) a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400;

Fax: +36 (1) 391-1410 

www: http://www.naih.hu

 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a GDPR rendelkezései alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

 

 • A bírósági jogorvoslathoz való jog

 

Az érintett az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásoknak megfelel, az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó köteles bizonyítani.

A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a keresetnek helyt ad, a jogsértés tényét megállapítja és az adatkezelőt

 1. a) a jogellenes adatkezelési művelet megszüntetésére,
 2. b) az adatkezelés jogszerűségének helyreállítására, illetve
 3. c) az érintett jogai érvényesülésének biztosítására pontosan meghatározott magatartás tanúsítására

kötelezi, és szükség esetén egyúttal határoz a kártérítés, sérelemdíj iránti igényről is.

A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő, illetve adatfeldolgozó azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha az ítélet személyek széles körét érinti, ha az alperes adatkezelő, illetve adatfeldolgozó közfeladatot ellátó szerv, vagy ha a bekövetkezett jogsérelem súlya a nyilvánosságra hozatalt indokolja.

 • Kártérítés és sérelemdíj

Ha az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel más személyiségi jogát megsérti, az, akinek személyiségi joga sérelmet szenvedett, az adatkezelőtől, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozótól sérelemdíjat követelhet.

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Az adatfeldolgozó mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy az általa végzett adatkezelési műveletek során a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségek, valamint az adatkezelő jogszerű utasításainak betartásával járt el.

Az adatkezelő és az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó, továbbá a közös adatkezelők és az általuk megbízott vagy rendelkezésük alapján eljáró adatfeldolgozók a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével okozott

 1. a) kárért az érintettel szemben egyetemlegesen felelnek, valamint
 2. b) személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat egyetemlegesen kötelesek megfizetni az érintettnek.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a személyiségi jogi jogsérelmet szenvedő személy szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 • Vegyes rendelkezések

 

A munkavállalók csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartás körében ellenőrizhetőek, magánéletük ellenőrzésére nem kerülhet sor. Az ellenőrzés során használt eszközök, módszerek nem sérthetik az emberi méltóságot.  Az adatkezelés során az Adatkezelő betartja a célhoz kötött és tisztességes adatkezelés elvét és valamennyi az Infotv. szerinti alapelvet. A munkáltató olyan kamerával nem rendelkezik, amely kizárólag egy munkavállalót és az általa végzett tevékenységet figyeli meg, vagy aminek célja a munkavállaló viselkedésének befolyásolása.

Adatkezelő nem végez megfigyelést olyan helyiségekben, ahol ez az emberi méltóságot sértheti. Különösen vonatkozik ez öltözőkre, zuhanyzókra, illemhelyekre, de olyan helyiségben sem, ahol a munkavállaló a munkaközi szünetét tölti. Ha a megfigyelt területen jogszerűen senki sem tartózkodhat (így különösen munkaidőn kívül vagy a munkaszüneti napokon), akkor a teljes terület (így például az öltözők, illemhelyek, munkaközi szünetre kijelölt helyiségek) is megfigyelhető.

Tekintettel arra, hogy a munkavállalókon kívül egyéb személyek is a megfigyelt területre lépnek, ők a kamerás megfigyelésről külön – figyelemfelhívó táblák kihelyezésével – tájékoztatást kapnak. Az ügyfelek, vendégek az adatkezelő területére való belépéssel elismerik és tudomásul veszik a kamerás megfigyelés tényét és egyben – ráuttaló magatartással – hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk felvétel készüljön. A megfigyelő rendszer létéről és működéséről adatkezelő- kötelezettségének megfelelve – figyelemfelhívó jelzést helyezett el arról, hogy az adott területen elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaznak. 

A munkavállalók tájékoztatása jelen Szabályzat a Társaság székhelyén történő kihelyezésével, valamint a valamennyi munkavállaló által elérhető közös meghajtón történő elhelyezéssel és erről a munkavállalók elektronikus levél útján történő tájékoztatásával megtörtént. A helyiségbe, valamint a megfigyelt területre belépő egyéb személyek kamerás megfigyelésről való tájékoztatása tájékoztató táblák, valamint tájékoztató kihelyezésével történik.

Kelt: Budapest, 2024. április ….

                                                                                                          Benyó Balázs ügyvezető

                                                                                   DEPOCHEM Kft.

adatkezelő

Mellékletek:

 1. számú melléklet: A kamerák elhelyezkedésének leírása (elhelyezkedése, látószöge, használat célja)
 2. számú melléklet: A kamerák elhelyezkedésének jelölése alaprajzon (kamera helyzete, látószöge)
 3. számú melléklet: A felvételek megtekintésére jogosultak köre

 1. számú melléklet a Kamera szabályzathoz

a Kamerák elhelyezkedésének leírásáról

 

 

 1. 1097 Budapest, Kén utca 8/A. – 69 db. biztonsági kamera

 

 • DVR-A1 Telep bejárat
 • Elhelyezkedése: C épület sarok rácsos oszlop
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • DVR-A3 C-GY között
 • Elhelyezkedése: D épület déli sarok
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem

Típusa: fix

 • DVR-A4 D épület tető
 • Elhelyezkedése: D épület tető keleti sarok
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 

 • DVR-A5 D épület dolgozói park
 • Elhelyezkedése: D épület tető keleti sarok
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 

 • DVR-A6 F épület PTZ
 • Elhelyezkedése: D épület nyugati
 • Látószöge: 15-90 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: PTZ

 • DVR-A7 N épület 19 észak
 • Elhelyezkedése: N épület keleti sarok
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • DVR-A8 N épület rámpa
 • Elhelyezkedése: N épület déli sarok
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • DVR-A9 C épület hátsó 1
 • Elhelyezkedése: C épület déli sarok
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • DVR-A10 C épület hátsó 2
 • Elhelyezkedése: C épület középső
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • DVR-A11 C épület hátsó 3
 • Elhelyezkedése: Gy. épület déli sarok
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • DVR-A12 C épület lépcsőház
 • Elhelyezkedése: C ép. lépcsőház
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • DVR-A15 D épület gáztároló
 • Elhelyezkedése: D ép. észak-keleti
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR1-D1 bejárat cégtábla
 • Elhelyezkedése: Porta északi
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR1-D2 telephely bejárat 2.
 • Elhelyezkedése: Kapuról befelé
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix
 • NVR1-D3 B épület parkoló
 • Elhelyezkedése: Kapu keleti
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR1-D4 B Porta 1.
 • Elhelyezkedése: Porta keleti
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR1-D5 B Porta 2.
 • Elhelyezkedése: Porta északi
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR1-D6 B épület parkoló 2.
 • Elhelyezkedése: Porta északi
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR1-D7 Telephely bejárati kapu
 • Elhelyezkedése: Kapu keleti
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR1-D8 66.
 • Elhelyezkedése: B dél-nyugati
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR1-D9 C folyosó 1.
 • Elhelyezkedése: C épület folyosó észak
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR1-D10 C folyosó 2.
 • Elhelyezkedése: C épület folyosó dél
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR1-D11 Öltöző bejárat
 • Elhelyezkedése: F épület öltöző előtér
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR1-D12 L hátul PTZ
 • Elhelyezkedése: L észak-keleti
 • Látószöge: 15-90 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: PTZ

 • NVR1-D13 Szemetes visszafelé
 • Elhelyezkedése: K dél-nyugati
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR1-D14 1-es út
 • Elhelyezkedése: K dél-nyugati
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR1-D15 D.ép. porta felé
 • Elhelyezkedése: D. ép déli sarok
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR1-D16 D.ép. hátra felé
 • Elhelyezkedése: D. ép nyugati
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR1-D17 3. sz. út
 • Elhelyezkedése: K keleti sarok
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR1-D18 Szemetes
 • Elhelyezkedése: K épület déli sarok
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR1-D19 K épület mester u.
 • Elhelyezkedése: K épület nyugati
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR1-D20 Gy. épület hátul
 • Elhelyezkedése: Gy nyugati sarok
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR1-D21 Gy. épület hátsó sarok
 • Elhelyezkedése: C ép. nyugat sarok
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR1-D22 N. épület déli lph.
 • Elhelyezkedése: N ép. déli sarok
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR1-D23 K el”ol PTZ
 • Elhelyezkedése: K ép. dél-keleti
 • Látószöge: 15-90 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: PTZ

 • NVR1-D24 Forditokorong PTZ
 • Elhelyezkedése: J ép. északi sarok
 • Látószöge: 15-90 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: PTZ

 • NVR1-D25 Napelemes trafo
 • Elhelyezkedése: K északi sarok
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR1-D26 K 18. ajtó
 • Elhelyezkedése: K déli alsó
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR1-D27 K 10. ajtó
 • Elhelyezkedése: K keleti alsó
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR1-D28 K napelemek
 • Elhelyezkedése: N Nyugati sarok
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR1-D29 F hátul észak felé
 • Elhelyezkedése: F déli sarok
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR1-D30 F ép. öltöző előtt
 • Elhelyezkedése: F keleti sarok
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR1-D31 F 1. sz. út hátra
 • Elhelyezkedése: F keleti sarok
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR1-D32 F 1. sz. út előre
 • Elhelyezkedése: F keleti sarok
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR2-D1 TMK udvar hátul
 • Elhelyezkedése: F nyugati sarok
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR2-D2 NY épület hátul
 • Elhelyezkedése: NY ép. déli sarok
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR2-D3 NY épület elől
 • Elhelyezkedése: F ép. északi sarok
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR2-D4 F-N felé
 • Elhelyezkedése: F ép. északi sarok
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR2-D5 F épület D felé
 • Elhelyezkedése: F ép. északi sarok
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR2-D6 Dolgozói Parkoló
 • Elhelyezkedése: L ép. déli sarok
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR2-D7 L. épület észak felé
 • Elhelyezkedése: L ép. keleti sarok
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR2-D8 L. épület gázfogadó
 • Elhelyezkedése: L ép. déli sarok
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR2-D9 L. Variachem iroda bejárat
 • Elhelyezkedése: L ép. déli sarok
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR2-D10 L.épület előtti parkoló
 • Elhelyezkedése: L ép. déli sarok
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR2-D11 Variachem külső raktár
 • Elhelyezkedése: L ép. keleti sarok
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR2-D12 N. épület tüzes felé
 • Elhelyezkedése: N ép. dél-keleti
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR2-D13 XIII. el”ott oszlopon
 • Elhelyezkedése: XIII. oszlopon
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR2-D14 Vasúti kapu
 • Elhelyezkedése: Telep keleti sarka
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR2-D15 N ép. D sarok
 • Elhelyezkedése: N épület déli sarok
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR2-D16 N ép. VCH felé
 • Elhelyezkedése: N épület dél-keleti
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR2-D17 N ép. IBC felé
 • Elhelyezkedése: N épület keleti sarok
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR2-D18 L épület észak felé
 • Elhelyezkedése: L északi sarok
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR2-D19 VCH fészer
 • Elhelyezkedése: Telep keleti sarka
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR2-D20 K mögött Gubacsi felé
 • Elhelyezkedése: K észak-nyugati
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR2-D21 Mester utca
 • Elhelyezkedése: Telep keleti sarka
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR2-D22 22-es 3-as út felé
 • Elhelyezkedése: N ép. 22-es ajtó északi
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR2-D23 22-es 2-es út felé
 • Elhelyezkedése: N ép. 22-es ajtó déli
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR2-D24 2-es út vámunió felé
 • Elhelyezkedése: XIII. déli sarok
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

 • NVR2-D25 Pénztár
 • Elhelyezkedése: C. épület pénztár
 • Látószöge: 80 fok
 • Használat célja: vagyonvédelem
 • Típusa: fix

Az egyes Kamerák pontos elhelyezkedését – az adott helyiségen, téren belül – a 2. számú melléklet szerinti alaprajz tartalmazza.

Budapest, 2024. április …..

 

Benyó Balázs ügyvezető

                                                                                   Depochem Kft.

adatkezelő

 

 1. számú melléklet a Kamera szabályzathoz

a Kamerák elhelyezkedésének jelölése alaprajzon

Adatkezelő székhelyén tekinthető meg.

Budapest, 2024. április ….

Benyó Balázs ügyvezető

                                                                                   DEPOCHEM Kft.

adatkezelő

 

 1. számú melléklet a Kamera szabályzathoz

A kamerafelvételek megtekintésére jogosult személyek

A Kamerafelvételek megtekintésére jogosultak köre:

 • Ügyvezető(k)
 • Telephelyvezető

Budapest, 2024. április ….

Benyó Balázs ügyvezető

                                                                                   DEPOCHEM Kft.

adatkezelő